Thứ nhất, thể chế của nền hành chính từng bước được cải cách, hoàn thiện, cơ bản phù hợp với sự vận hành của bộ máy chính quyền các cấp trong từng thời đoạn, phù hợp với chủ trương của Đảng và cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ nét qua việc thường xuyên rà soát, ban hành mới, kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngày càng mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch thủ tục hành chính và các thông tin về hoạt động quản lý. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển theo hướng bền vững.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng hoàn thiện; nhân rộng mô hình một cửa điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, ngày càng thuận tiện hơn.

Chủ động tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của công dân, tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đề cao trách nhiệm giải trình và xin lỗi tổ chức, công dân vì hồ sơ bị trễ hẹn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc đánh giá mức độ hài lòng, luôn xác định mức độ hài lòng là thước đo đối với chất lượng phục vụ người dân của bộ máy chính quyền các cấp.

Thứ ba, thực hiện tinh giản bộ máy hành chính theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Bộ máy chính quyền từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã đã phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo, trống sót chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý.

Phân định rõ hơn cơ cấu tổ chức bên trong giữa cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Đặc biệt quan tâm xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền ở phường, xã, hoạt động của thôn và tổ dân phố, đồng thời ban hành những chính sách vượt trội áp dụng cho các tổ chức ở cấp hành chính này./.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước được nâng cao, tính thống nhất, công khai, minh bạch của nền hành chính được cải thiện và phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Phân công, phân cấp giữa các cấp chính quyền đã có những tiến bộ, đặc biệt là phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức…

Thứ tư, cải tiến lề lối làm việc, tập trung đầu tư mạnh mẽ và quyết liệt nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức.

Hệ thống quản lý và phát triển công vụ được tổ chức theo nguyên tắc lấy năng lực và tính chuyên nghiệp làm nền tảng, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời với thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tôn vinh, trọng dụng và khuyến khích đãi ngộ đối với những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động công vụ.

Thí điểm và nhân rộng hình thức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; đổi mới cơ chế tuyển dụng công chức, viên chức; phối hợp tổ chức thi nâng ngạch cho công chức theo nguyên tắc cạnh tranh. Đổi mới việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng công cụ hỗ trợ bằng phần mềm đánh giá.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, tài liệu, cập nhật thông tin nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, hình thành tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ năm, công tác quản lý tài chính, ngân sách có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc giám sát chi bằng quy chế chi tiêu nội bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng tính hiệu quả của cải cách tài chính công, hạn chế lãng phí, tham nhũng trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước, từng bước tăng cường tính minh bạch trong chi tiêu công.

Ưu tiên bảo đảm cho các khoản chi nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đơn giản hóa các thủ tục cấp phát ngân sách; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tài chính được tăng cường. Đẩy mạnh và mở rộng thực hiện cơ chế tự chủ một phần và tự chủ hoàn toàn về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, thực hiện khoán biên chế và chi phí hành chính, góp phần cải thiện thu nhập bình quân cho người lao động.

Thứ sáu, tập trung đầu tư thỏa đáng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực về công nghệ thông tin; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; chủ động tích cực thực hiện mục tiêu “xây dựng chính quyền điện tử”, tiêu biểu là hệ thống một cửa điện tử từ cấp thành phố (Trung tâm Hành chính) đến cấp quận, huyện và phường, xã.

Hệ thống xác thực hồ sơ điện tử của công dân thông qua các giao dịch hành chính, mạng lưới kết nối thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, giao dịch trực tuyến, tư vấn trực tuyến, đánh giá trực tuyến, góp ý hoặc phản ánh kiến nghị trực tuyến dần được mở rộng và phổ biến. Hiện đại hóa nền hành chính đã thực sự góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Thư viện ảnh
     Liên kết website
    Thống kê: 150.362
    Online: 10