Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã, sau khi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, UBND xã đã  triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP với các nhiệm vụ chính gồm: Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành; Đổi mới phương pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cho phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết với mục tiêu đảm bảo tăng dần tỷ lệ TTHC được thực hiện tại chỗ đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân dân.

 Kết quả thực hiện qua các giai đoạn, cụ thể: Năm 2020, đã tiếp nhận gần 1000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm trên 90% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận.

Trong thời gian tới xã Thạch Thắng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả theo tinh thần của Nghị định 61/2018/NĐ-CP với mục đích đổi mới công tác cải cách thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT trong thời kỳ đổi mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 128.595
    Online: 7