ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH THẮNG

 

 


Số: 26/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

Thạch Thắng, ngày 20 tháng 5 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 72 năm ngày

Thương binh - Liệt sĩ ( 27/7/1947 - 27/7/2019)

 

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu rộng, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, tri ân, chia sẽ khó khăn đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ủy ban nhân dân xã Thạch Thắng ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động với các nội dung sau.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa giáo dục hướng tới Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; huy động các nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia tích cực phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi, tặng quà người có công.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; các gia đình, cá nhân người có công với cách mạng làm kinh tế giỏi.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- Ở xã: Ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể chính trị xã hội tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức ngày công, giúp đỡ người có công có hoàn cảnh cô đơn không nơi nương tựa.

- Ở thôn: Động viên, thăm hỏi người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Giúp đỡ, chia sẽ công việc cũng như những khó khăn của người có công trong cuộc sống hằng ngày.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

1. Công tác tuyên truyền:

- Tiếp tục quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Người có công: Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định 31/2013/NĐ-CP, ngày 09/4/2013 của Chính phủ; Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản hướng dẫn về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

- Tuyên truyền lịch sử, truyền thống ngày Thương binh - Liệt sĩ, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” để tiếp tục khơi dậy lòng tương thân tương ái, giúp đỡ người có công gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

- Tổ chức đối thoại với nhân dân, phổ biến, hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết các chế độ chính sách cho đối tượng theo đúng quy định.

- Biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu; đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm trong thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công.

- Xây dựng phóng sự về phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát trên đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh, huyện.

- Tại tuyến đường huyện lộ 3, đường trục xã treo băng, cờ, khẩu hiệu, pa nô áp phích tuyên truyền chủ đề  “Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ” (27/7/1947 - 27/7/2019).

- Tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp treo khẩu hiệu chủ đề hưởng ứng phong trào“Đền ơn đáp nghĩa”.

- Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn xã.

- Thời gian thực hiện: 01/6/2019 đến 27/7/2019.

2. Thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thực hiện xác nhận, chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chính sách của Đảng và Nhà nước; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo trên lĩnh vực chính sách người có công.

- Rà soát, đề xuất giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi, đảm bảo tất cả người có công với Cách mạng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và quy định của Pháp luật.

3. Thực hiện công tác quản lý mộ, Đài tưởng niệm liệt sỹ:

- Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tu sửa Đài tưởng niệm.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân trong việc tìm kiếm, di dời và quy tập hài cốt liệt sỹ đúng quy định.

4. Đẩy mạnh các phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”.

- Tiếp tục vận động và thực hiện các phong trào: Giúp đỡ hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng, già cả neo đơn bằng các việc làm thiết thực, như ngày công giúp đỡ tại gia đình, thăm hỏi tặng quà nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ.

- Phối hợp trạm y tế khám sức khỏe, cấp thuốc cho đối tượng  Người có công già yếu, bệnh tật. (theo kế hoạch của trạm y tế)

- Tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, UBND huyện, quà của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đến tận các đối tượng.

- Tổ chức thắp nến tri ân vào tối ngày 26/7/2019 tại đài tưởng niệm liệt sỹ (giao đoàn thanh niên xã tổ chức)

- Tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ kết hợp biểu dương người có công tiêu biểu; gương các tập thể, cá nhân tích cực trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. (giao lưu gặp mặt con liệt sỹ).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. 1.     Ban chính sách xã hội xã:

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đến tận người có công và thân nhân của họ, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

- Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các ban, ngành, đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

- Tham mưu kế hoạch phối hợp với các ban, ngành tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ kết hợp biểu dương người có công tiêu biểu và gương các tập thể, cá nhân tích cực trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Tham mưu kế hoạch tặng quà, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

- Tổng hợp, xây dựng dự trù kinh phí thực hiện trình UBND xã quyết định.

2. Ban Văn hóa - Thông tin:

- Xây dựng 01 phóng sự về phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào xây dựng nông thôn mới, gương người tốt việc tốt, thực hiện chính sách ưu đãi người có công phát trên đài truyền thanh xã.

- Chỉ đạo trường Mầm non, Tiểu học, THCS treo khẩu hiệu tuyên truyền ngày Thương binh - Liệt sỹ (Chủ đề Thương binh - Liệt sỹ). Tổ chức cho học sinh tham gia một số hoạt động thiết thực, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã:

- Chủ trì, phối hợp với Ban chính sách xã hội tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai kịp thời, hướng tới Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

- Phối hợp với ban chính sách làm tốt công tác tiếp tân trong buổi lễ kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ.

4. Ban Công an, ban chỉ huy Quân sự xã:

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách hậu phương quân đội, thu thập thông tin, hướng dẫn việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, bảo vệ các công trình ghi công liệt sỹ, đêm thắp nến tri ân được linh thiêng.

- Điều hành lễ chào cờ tại Lễ mít tinh Kỷ niệm; Lễ tiêu binh tại đài tưởng niệm liệt sỹ.

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách "Hậu phương quân đội".

5. BanTài chính – ngân sách:

- Trên cơ sở dự trù kinh phí, phối hợp với ban chính sách xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân xã quyết định kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ đảm bảo tiết kiệm, có ý nghĩa.

- Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo tổ chức các hoạt động Kỷ niệm đạt mục tiêu, ý nghĩa.

6. Các đơn vị thôn.

- Tiến hành rà soát , lập danh sách người có công có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch tham mưu cấp trên xem xét tặng quà.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ, động viên người có công.

(Danh sách gửi về ban chính sách xã qua đồng chí Kiều trước ngày 30 tháng 6 năm 2019).

7. Đề nghị:

          - UBMTTQ và các Hội đoàn thể:

          + Chỉ đạo các Hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên về công tác Thương binh- Liệt sĩ, người có công với cách mạng.

          + Chỉ đạo các hội tổ chức hội giúp đỡ người có công có hoàn cảnh già cả, neo đơn, ốm đau, hoạn nạn bằng những ngày công tại gia đình họ như làm vườn, tặng sổ tiết kiệm… (báo cáo kết quả về BCS để báo cấp trên và thông qua tại buổi lễ).

- Đoàn thanh niên:

+ Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chi đoàn các trường học chăm sóc, bảo vệ đài tưởng niệm liệt sỹ xã.

+ Chỉ đạo làm vệ sinh ở Đài tưởng niệm Liệt sỹ.

+ Tổ chức cho Đoàn viên, thanh thiếu niên tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã.

          Trên đây là Kế hoạch Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019); yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và các đơn vị thôn tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua công chức Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng Lao động- TBXH (báo cáo);

- TTr Đảng  ủy;

- TTr HĐND xã;

- UBMTTQ xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các ban , ngành, đoàn thể;

- Các thôn;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Bá Từ

Ban biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 120.833
Online: 3